ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เด็กชายธนพล เอกนุ่ม
เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายคลึงดี
เด็กหญิงจิราวรรณ เบญจกาญจน์
เด็กหญิงดารารัตน์ คัดชา
เด็กชายนัฐวัตร หิรัญ
เด็กชายชลธี นาเอก
เด็กชายนิมิต เพ็ชรประคอง
เด็กหญิงประกายแก้ว จับจิตร
เด็กหญิงวรกัญญา ทรัพย์มา
เด็กหญิงเตชินี ตันตระกูล
เด็กหญิงณัฐวรรณ ไกรสร
เด็กหญิงชนกานต์ สนขำ
เด็กหญิงอมิตตา ศิริสมบูรณ์
เด็กชายธวัชชัย ทองเอียง
เด็กชายธีระพันธ์ หลำวรรณะ
เด็กหญิงสุนันทา อารีมี
เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อารีมี
เด็กชายศราวุฒิ เต็มประสงค์
เด็กชายสมศักดิ์ ไทรชมภู
เด็กชายอดิศร สุวรรณประดิษฐ์
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูจิต
เด็กหญิงอาภากร ชินเวชสกุล
เด็กหญิงพัญธิดา มูลสิน
เด็กชายพรพิพัฒน์ ขำสุวรรณ์
จบหลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
เด็กชายรีม ชาวพม่า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การคัดลายมือ" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เด็กหญิงปราณี แก้วกัญญา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การแต่งกลอนสี่" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เด็กชายภาสกร สุขเลา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม "การเขียนเรียงความ" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เด็กหญิงพัทธวรรณ น้อยสำราญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม "การคัดลายมือ" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เด็กชายอภิกัณต์ มักเชียว
เด็กชายคณิติน จันทร์ประจวบ
เด็กชายศิวกร ม่วงงาม
เด็กหญิงศิริพร เอกนุ่ม
เด็กหญิงฑิตยา พันธ์เจริญ
เด็กหญิงฐิติยา บุญสวัสดิ์
เด็กชายรัฐสิทธิ์ ศรีรัตน์
เด็กหญิงอาจรีย์ เสาวะทอง
เด็กชายอรรถพล อ่อนอก
เด็กชายนพณัฐ เปรี้ยวน้อย
เด็กชายชิษณุพงศ์ เกิดประดับ
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ถนอมผล
เด็กหญิงอรทัย เที่ยมศรี
เด็กหญิงณัฐวิภา ใจเที่ยง
เด็กชายธวัชชัย ทองเอียง
เด็กชายธนพล เอกนุ่ม
เด็กหญิงจิราวรรณ เบญจกาญจน์
เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายคลึงดี
เด็กหญิงณัฐวรรณ ไกรสร
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในโครงการโรงเรียนพลังงานสีเขียว
เด็กหญิงอชินี หลีสกุล
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การเขียนเรียงความ" ระดับชั้น ม.1- ม.3
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เด็กหญิงฑิตยา พันธ์เจริญ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การแต่งกลอนสุภาพ" ระดับชั้น ม.1- ม.3
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เด็กหญิงนัยนา ชาวพม่า
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การคัดลายมือ" ระดับชั้น ป.1- ป.3
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เด็กชายศิวกร ม่วงงาม
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ถนอมผล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม "ตอบปัญหา (English Quiz)" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กหญิงปราณี แก้วกัญญา
เด็กชายไวภพ บุญเทียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กิจกรรม "ตอบปัญหา (English Quiz)" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กหญิงเชอรี่ ชาวพม่า
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สาลีผล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม "ตอบปัญหา (English Quiz)" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กชายธนโชค ประดิษฐ์ชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กหญิงฑิตยา พันธ์เจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กหญิงนัยนา ชาวพม่า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การเล่านิทาน (Story Telling)" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559
เด็กชายภาคม สงกรานต์เสงี่ยม
เด็กชายนพณัฐ เปรี้ยวน้อย
เด็กหญิงลลิตา สุขปลั่ง
เด็กชายรัฐสิทธิ์ ศรีรัตน์
เด็กหญิงอาทิตา วงษ์สวรรค์
เด็กหญิงภัทรศรี ชูช่วย
เด็กหญิงอาจรีย์ เสาวะทอง
สำเร็จการฝึกอบรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559
เด็กชายสุชัจจ์ ชินเวชสกุล
เด็กชายภานุพงษ์ คล้ายวงศ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม "การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงณัฐวิภา ใจเที่ยง
เด็กหญิงอรวรรณ เทศพุก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม "การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายภานุวัฒน์ ปานแก้ว
เด็กชายณัชพล ปานเคลือบ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม "การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายปฏิพัทธิ์ เมาะลำใย
เด็กหญิงนัยนา ชาวพม่า
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม "การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงไฉไล ชาวพม่า
เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรทองคำ
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ถนอมผล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม "การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ศศิธร
เด็กชายอภิกัณต์ มักเชียว
เด็กหญิงสุชาดา สนขำ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม "การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงอาจรีย์ เสาวะทอง
เด็กหญิงลลิตา สุขปลั่ง
เด็กหญิงภัทรศรี ชูช่วย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม "การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายอรรถพล อ่อนอก
เด็กชายอภิกัณต์ มักเชียว
เด็กชายศุภณัฐ ชูช่วย
เด็กชายพฤธิพร อ่วมเมือง
เด็กชายนพณัฐ เปรี้ยวน้อย
เด็กชายธเนศ ลาภโพธิ์ทอง
เด็กชายธนัช ชูช่วย
เด็กชายธนกร ของโพธิ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม "การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายไข่เมซาย ชาวพม่า
เด็กชายออ ชาวพม่า
เด็กชายอดิศักดิ์ สอฮอง
เด็กชายสมศักดิ์ ไทรชมพู
เด็กชายรัชชานนท์ สำเนียงสูง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม "การแข่งขันการแสดงตลก" ระดับชั้น ป.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงพัชรา วีรประเสริฐกุล
เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรทองคำ

ได้เข้าร่วม กิจกรรม "การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เด็กชายเมธี อากรแก้ว
เด็กชายศิลา สงกรานต์เสงี่ยม

ได้เข้าร่วม กิจกรรม "การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายคลึงดี
เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อารีมี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม "การแข่งขันการวาดภาพระบายสี" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนมั่นคง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม "การแข่งขันการวาดภาพระบายสี" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงธันญารัตน์ สาลีผล ได้เข้าร่วม กิจกรรม "การแข่งขันการวาดภาพระบายสี" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายศิวกร ม่วงงาม
เด็กหญิงศิริพร เอกนุ่ม
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงอลิสา ภูฆัง
เด็กชายชัยวัฒน์ พังพันพงษ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา" ระดับชั้น ป.1 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายธนรัชต์ เพชรพิทักษ์
เด็กหญิงฑิตยา พันธ์เจริญ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงอภิญญา น้อยภาษี
เด็กชายทนนณ์ชัย พรายแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กชายแทนคุณ วันเพ็ญ
เด็กหญิงลักษมน ประชินรัมย์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" ระดับชั้น ป.1 - ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม "การประกวดเล่านิทานคุณธรรม" ระดับชั้น ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
เด็กหญิงวรภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม "การประกวดเล่านิทานคุณธรรม" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
เด็กชายภาคม สงกรานต์เสงี่ยม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม "การแข่งขันคิดเลขเร็ว" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
เด็กหญิงฐิติยา บุญสวัสดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม "การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
เด็กหญิงอังคณา ว่องไว
เด็กหญิงพรรณราย ตันตระกูล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม "การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
เด็กชายอรรถพล อ่อนอก
เด็กชายอภิกัณต์ มักเชียว
เด็กชายศุภณัฐ ชูช่วย
เด็กชายพฤธิพร อ่วมเมือง
เด็กชายนพณัฐ เปรี้ยวน้อย
เด็กชายธเนศ ลาภโพธิ์ทอง
เด็กชายธนัช ชูช่วย
เด็กชายธนกร ของโพธิ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม "การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 
เด็กชายไข่เมซาย ชาวพม่า
เด็กชายออ ชาวพม่า
เด็กชายอดิศักดิ์ สอฮอง
เด็กชายสมศักดิ์ ไทรชมพู
เด็กชายรัชชานนท์ สำเนียงสูง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม "การแข่งขันการแสดงตลก" ระดับชั้น ป.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงอังคณา ว่องไว
เด็กหญิงพรรณราย ตันตระกูล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม "การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงวรภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม "การประกวดเล่านิทานคุณธรรม" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
เด็กชายภานุวัฒน์ ปานแก้ว
เด็กชายณัชพล ปานเคลือบ
ได้เข้าร่วม กิจกรรม "การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์" ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559