ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนมั่นคง

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน "ศิลปะสร้างสรรค์" ระดับ ป.4-ป.6

เด็กหญิงวิไลพร ลำทะแย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน "ศิลปะสร้างสรรค์" ระดับ ม.1-ม.3

เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายคลึงดี

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี" ระดับ ม.1-ม.3

เด็กหญิงอชินี หลีสกุล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน "เขียนภาพประเพณีไทย" ระดับชั้น ม.1-ม.3

เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อารีมี
เด็กชายศิลา สงกรานต์เสงี่ยม

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด" ป.4-ป.6

เด็กหญิงพรรณราย ตันตระกูล
เด็กหญิงอาจารีย์ เสาวะทอง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด" ม.1-ม.3

เด็กหญิงช็อคแลต จงเจริญ
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน "ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง" ป.1-ป.6
เด็กหญิงวรภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน "ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง" ม.1-ม.3
เด็กหญิงปราณี แก้วกัญญา
ได้รับรางวัลบเหรียญเงินการแข่งขัน "ขับร้องเพลงสากล" ป.1-ป.6
เด็กหญิงอาภากร ชินเวชสกุล
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน "ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์" ป.1-ป.6
เด็กชายธราเทพ เกตุแก้ว
เด็กชายธวัชชัย คอเหลี่ยม
เด็กชายภูริต ศรีไชย
เด็กชายวีรภัทร ปัดสา
เด็กชายสาริทย์ พูลสวัสดิ์
เด็กชายสุชัจจ์ ชินเวชสกุล
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน "ผูกเงื่อน เดือนทรงตัว และโยนบอล" ป.1-ป.3
เด็กชายกฤษฎา ปัญหา
เด็กชายทักษิณ ชูช่วย
เด็กชายธเนศ ลาภโพธิ์ทอง
เด็กชายนพณัฐ เปรี้ยวน้อย
เด็กชายศุภกิตติ์ คมขำ
เด็กชายอภิกันต์ มักเชียว
เด็กชายอรรถพล อ่อนอก
เด็กชายอาทิตย์ สีนากสุก
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน "การจัดค่ายพักแรม" ม.1-ม.3
เด็กหญิงกนกวรรณ เติมต่อ
เด็กหญิงฑิติยา พันธ์เจริญ
เด็กหญิงลดาวัลย์ แซ่โก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
เด็กหญิงนันท์พิน อ่วมประเสริฐ
เด็กชายภาณุพงษ์ คล้ายวงศ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง "การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก" ป.1-ป.3
เด็กชายณัชพล ปานเคลือบ
เด็กชายภานุวัฒน์ ปานแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์" ม.1-ม.3
เด็กหญิงณัฐวิภา ใจเที่ยง
เด็กหญิงลลิตา สุขปลั่ง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่.ขัน "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)"
เด็กชายชัยวัฒน์ พัวพันพงษ์
เด็กชายภาสกร สุขเลา
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน "การใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation)" ป.4-ป.6
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ถนอมผล
เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรทองคำ
เด็กหญิงไฉไล ชาวพม่า
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน "การทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง" ม.1-ม.3