ภาพคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรุจิรพัฒน์
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง5
พิธีวันแม่แห่งชาติ
 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรร


ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2553

เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศพุก
เด็กชายอ็อด  บุญดี

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีเมืองปราณ เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

เด็กหญิงเกสรา  ว่องเจริญ

เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

เด็กหญิงขวัญชนก พัฒนา

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเกม A-MATH ช่วงชั้นที่ 3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี

เด็กหญิงนุสรินทร์  พูลการุณ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกม 24 ช่วงชั้นที่ 2 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี

เด็กหญิงหทัยชนก  กระแสร์สาย

 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี

เด็กหญิงศิริรักษ์  รูปสังข์

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี

เด็กหญิงขวัญชนก พัฒนา
เด็กหญิงหทัยชนก  กระแสร์สาย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเกม 24 ช่วงชั้นที่ 3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี
เด็กหญิงเครือมาศ  หว่านพืช
เด็กหญิงนิศารัตน์  นิลบุตร
เด็กหญิงกมลรัตน์  นิยมทัศน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เด็กชายตะวัน  ศรีไชย
เด็กชายศุภณัฐ  หงิมทิวา
เด็กชายวุฒิเกียรติ  สร้อยวิทยา
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้นประถมศึกษา ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงสุณิสา  สุดรอด
เด็กหญิงบุญยนุช  ตันบี่
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวาดภาพประกอบและคัดลายมือคำบรรยายระดับชั้น ป.1-3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย
เด็กหญิงกุลณัฐ กระแสร์สาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การอ่านบทร้อยแก้ว ประเภทสารคดีระดับชั้น ป.4-6 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย
เด็กหญิงสุนันทา ศรีสอาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับชั้น ม. 1-3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย

เด็กหญิงรุ่งทิวา  จิตแจ่ม
เด็กหญิงดวงกมล ดิษฐ์ขามป้อม
เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทวี

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ม. 1-3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กหญิงสุธิกานต์ ปานเคลือบ
เด็กหญิงพิชยา  มิตรดี
เด็กชายนำโชค  หอมรื่น

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 1-3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กหญิงสุกัญญา คล้ายคลึงดี
เด็กหญิงจารุวรรณ  ภู่เพชร
เด็กหญิงอารียา  ทินหงษ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ม. 1-3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กหญิงขวัญชนก พัฒนา
เด็กหญิงจันทิมา  ทองเกิด

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเกม Crossword ระดับชั้น      ม.1- 3  ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงฐิตาภา สร้อยทอง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลง (Singing) ระดับชั้น ม.1- 3 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงขวัญชนก  พัฒนา
เด็กหญิงเครือมาศ หว่านพืช
เด็กหญิงสุวนันท์ กิ่งจันทร์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1- 3  ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กหญิงกุลณัฐ กระแสร์สาย
เด็กหญิงนุสรินทร์ พูลการุณ
เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา ชาวไร่ปราณ
เด็กหญิงสิริพร  บัวขยาย
เด็กหญิงคนึงนิจ จันทร์ประจวบ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้น ป.4- 6 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม

เด็กหญิงจันทิมา  ทองเกิด
เด็กหญิงอังคณา  จิตพลีชีพ
เด็กหญิงกาญจนา มีผล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.1- 3  ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตารางเรียนประจำห้อง
เบอร์โทรศัพท์ครู
รายชื่อนักเรียน 2553

 ปฏิทินกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน