กิจกรรม/โครงงาน งานวิชาการ
กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมเผยแพร่สนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงาน
และสถานศึกษาอื่น

ภาพคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรุจิรพัฒน์
ศูนย์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา(ศูนย์เครือข่าย)

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ทางวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน
กิจกรรมงานแนะแนว
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนพณิชการหัวหินแนะแนวการศึกษาต่อ

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง5
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบล
แหล่งเรียนรู้วัดเขาเขียว


แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนห้องสมุดและห้องสืบค้น
ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษตามกลุ่มสาระ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและยุวกาชาด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
-เลือกตั้งสภานักเรียนปี 54 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>>

นักเรียนร่วมแข่งกีฬา โรงเรียน ระดับเขตฯคลิกเพื่อดูรายละเอียด >>
กิจกรรมวันสุนทรภู่ คลิก>>

ลูกเสือเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ คลิก>
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ประจำปีการศึกษา 2555
ดูขนาดใหญ่คลิก>>>>
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสรรพากรออนทัวร คลิก>>
รายงานการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด>> กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสำรอง สามัญ และยุวกาชาด >>>>
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2556
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ>>> พิธีพุทธมามกะประจำปีการศึกษา 2556 คลิก>>
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาเขียว คลิก>>> กิจกรรมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียน
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่>>
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ >>>>
 

คลิกที่เมนูเพื่อดูภาพกิจกรรมค่ะ